Bộ Tài chính cho biết, ngày 11/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2021/NĐ-CP (NĐ số 99) quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công (ĐTC); Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2021/TT-BTC (TT 96) quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công.

Đánh giá lại các quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đánh giá lại các quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Ảnh minh họa: H.T

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số cơ chế, chính sách về quản lý đầu tư xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung trên tinh thần phân cấp quản lý. Đồng thời, tại Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 5/2/2024 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2024, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn ĐTC năm 2024, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để sửa đổi, bổ sung nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn ĐTC.

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, để chủ động rà soát cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn ĐTC, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương đánh giá việc triển khai thực hiện NĐ số 99 và TT 96, các vướng mắc (nếu có) và đề xuất các giải pháp xử lý.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đánh giá trên cơ sở các nội dung cụ thể nêu trên, tổng hợp gửi Bộ Tài chính trước ngày 30/4/2024 để Bộ Tài chính nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành.

Đặc biệt, Bộ Tài chính lưu ý các bộ, ngành, địa phương tập trung vào 8 nội dung quan trọng sau:

Phạm vi, đối tượng, trình tự, thủ tục về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn ĐTC; trách nhiệm các bên liên quan.

Hồ sơ, biểu mẫu kiểm soát, thanh toán vốn ĐTC (vốn ĐTC nguồn NSNN; vốn ĐTC đặc thù sử dụng vốn NSNN; vốn ĐTC trong dự án PPP; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư) của dự án bao gồm: hồ sơ pháp lý, hồ sơ tạm ứng vốn và hồ sơ thanh toán.

Quy định về quản lý tạm ứng vốn đầu tư nguồn NSNN, bao gồm các nội dung như: nguyên tắc tạm ứng vốn; bảo lãnh tạm ứng; mức vốn tạm ứng; thu hồi tạm ứng; trách nhiệm kiểm tra, đánh giá thực hiện và thu hồi tạm ứng vốn; đề xuất các chế tài xử lý đối với tổ chức, cá nhân để phát sinh số tạm ứng quá hạn và không có khả năng thu hồi (nếu có).

Trách nhiệm, quy trình lập, xét duyệt và gửi báo cáo quyết toán theo niên độ ngân sách; đề xuất các chế tài xử lý đối với tổ chức, cá nhân chậm báo cáo quyết toán niên độ ngân sách và đề xuất sửa biểu mẫu báo cáo quyết toán.

Trách nhiệm trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn ĐTC dự án hoàn thành. Đề xuất các chế tài xử lý đối với tổ chức, cá nhân chậm lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn ĐTC dự án hoàn thành.

Đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin thuận lợi cho công tác quản lý kế hoạch vốn (báo cáo, theo dõi, đôn đốc), kiểm soát thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn ĐTC.

Các nội dung còn chồng chéo với các văn bản hướng dẫn khác cần phải sửa đổi, bổ sung (nếu có) và đề xuất hướng xử lý để phù hợp với thực tế.

Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán đối với dự án ĐTC tại nước ngoài của các cơ quan đại diện, dự án ngành an ninh, quốc phòng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.