thực phẩm

Mức thu phí trong công tác an toàn thực phẩm đã được quy định cụ thể với từng trường hợp. Ảnh: TL.

Theo dự thảo thông tư, tổ chức thu phí là: Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm), Bộ Công thương, sở công thương, chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm và các đơn vị được phân công, phân cấp thực hiện dịch vụ thu phí quy định tại biểu phí ban hành kèm theo thông tư này.

Mức thu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện theo quy định tại Biểu phí ban hành kèm theo thông tư này. Theo đó, dự thảo thông tư đề xuất bỏ thu phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm hiện là 30.000 đồng/người/lần.

Ngoài ra, các mức phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu (giấy chứng nhận lưu hành tự do, giấy chứng nhận xuất khẩu, giấy chứng nhận y tế); phí thẩm định điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm: có mức thu từ 500.000 đồng - 28,5 triệu đồng/lần/đơn vị.

Chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách trừ trường hợp theo quy định. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước.

Trường hợp tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ, thì được trích lại 70% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định; nộp 30% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước./.

Minh Anh