Số giảm thu từ phí, lệ phí lần này ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng.

Media