* Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chú trọng triển khai chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 của Chính phủ.

Thực hiện tiết kiệm trong quản lý, sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học, không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi; tiếp tục thực hiện công khai ngân sách nhà nước (NSNN) trong các đơn vị nhằm công khai, minh bạch trong chi ngân sách và sử dụng tài sản công.

* Hà Giang: Tiết kiệm trong lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán

Giai đoạn 2016 - 2021, tỉnh Hà Giang đã thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên; giảm tối đa kinh phí hội nghị, công tác phí, ưu tiên dành nguồn lực cho đầu tư phát triển và các chính sách an sinh xã hội. Toàn tỉnh đã tiết kiệm trong lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán trên 1.460 tỷ đồng; tiết kiệm mua sắm, trang bị sửa chữa, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trên 97 tỷ đồng; tiết kiệm chi trong quản lý hành chính trên 145 tỷ đồng.

Qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước Hà Giang đã kiến nghị thu nộp NSNN trên 181 tỷ đồng.

* Long An: Đề cao vai trò người đứng đầu

Giai đoạn 2016 - 2021, dù đạt nhiều kết quả tích cực trong THTK, CLP, nhưng qua thanh tra, kiểm tra tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Long An vẫn còn tình trạng sử dụng ngân sách ở một số lĩnh vực chưa hiệu quả, chưa chấp hành nghiêm túc tiết kiệm chi tiêu theo quy định.

Trong thời gian tới, tỉnh Long An sẽ nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế này. Đặc biệt, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng NSNN, tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong THTK, CLP.

* Bà Rịa - Vũng Tàu: Tiết kiệm chi thường xuyên trên 377 tỷ đồng

Thực hiện chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2021 Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nghiêm túc thực hiện tiết kiệm các khoản chi thường xuyên và thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công đúng quy định.

Theo đó, trong giai đoạn 2016 - 2021, tổng kinh phí thực hiện chi sự nghiệp giáo dục là trên 2.207 tỷ đồng; tổng kinh phí tiết kiệm trong hoạt động thường xuyên của sự nghiệp giáo dục trên 377 tỷ đồng. Tính đến tháng 12/2021, cơ quan văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo đã tinh giảm 5/7 phòng chuyên môn, nghiệp vụ; số đơn vị trực thuộc sở giảm 2 đơn vị.