mt

Một trong những mục tiêu của dự thảo là hướng tới đầu tư, sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường. Ảnh: T.L

Dự thảo cũng đưa ra 4 nguyên tắc quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng.

Thứ nhất, tổ chức tín dụng xây dựng quy trình độc lập hoặc lồng ghép trong quy trình cấp tín dụng hiện hành, nhưng đảm bảo phân định trách nhiệm với khâu quyết định cho vay theo quy định của pháp luật về cho vay. Thứ hai, tổ chức tín dụng quản lý rủi ro môi trường theo quy trình nội bộ của tổ chức tín dụng.

Thứ ba, kết quả đánh giá rủi ro môi trường của khoản cấp tín dụng là căn cứ để tổ chức tín dụng xếp hạng tín dụng khách hàng, xác định lãi suất, chi phí cấp tín dụng và các điều kiện cấp tín dụng phù hợp.

Thứ tư, tổ chức tín dụng thực hiện phân loại, trích lập dự phòng rủi ro và xử lý rủi ro đối với khoản cấp tín dụng được quản lý rủi ro môi trường theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.

Chính sách về môi trường: tổ chức tín dụng xây dựng và công bố chính sách về môi trường của tổ chức mình, trong đó bao gồm cam kết quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng.

Chính sách về môi trường của tổ chức tín dụng phải được phê duyệt bởi hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên hoặc ban điều hành của tổ chức tín dụng.

Tổ chức tín dụng cũng căn cứ vào tiêu chí về môi trường, phân loại dự án đầu tư, cơ sở sản xuất theo mức độ tác động đến môi trường tại Luật Bảo vệ môi trường và khẩu vị rủi ro của tổ chức tín dụng để thực hiện phân loại mức độ rủi ro môi trường của khoản cấp tín dụng theo các mức khác nhau.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thông tư ban hành nhằm mục đích tạo ra khuôn khổ pháp lý chung, yêu cầu bắt buộc tổ chức tín dụng thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng.

Các nội dung tại dự thảo thông tư bám sát các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Luật Các tổ chức tín dụng, các quy định về cho vay, hệ thống kiểm soát nội bộ tổ chức tín dụng, nhằm trước tiên là kiểm soát, hạn chế rủi ro cho tổ chức tín dụng khi xảy ra rủi ro môi trường; sau là tác động gián tiếp yêu cầu khách hàng vay vốn tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường./.

Chí Tín