Doanh nhân giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế