đơn vị sự nghiệp

Đơn vị sự nghiệp công lập được tự chủ về nguồn thu, chi hoạt động dịch vụ. Ảnh: Bùi Tư

Sở Tài chính Thừa Thiên Huế vừa có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị giải đáp vướng mắc về doanh thu của các hoạt động dịch vụ do các đơn vị sự nghiệp tổ chức thực hiện thuộc sở hữu của ai, có phải thuộc sở hữu nhà nước hay không?

Bộ Tài chính nêu rõ, theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (trước đây là Nghị định 43/2006/NĐ-CP), trong đó quy định nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước là một nguồn tài chính của đơn vị để chi cho hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước;

Đơn vị được tự chủ về nguồn thu, chi hoạt động dịch vụ này theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị (sau khi đã thực hiện nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác nếu có theo quy định của pháp luật). Do vậy, không có khái niệm doanh thu của các hoạt động dịch vụ do các đơn vị sự nghiệp tổ chức thực hiện thuộc sở hữu của cá nhân hoặc thuộc sở hữu nhà nước./.

Bùi Tư