Các mảnh đất đều tại TP. Phú Quốc, tổng diện tích 34.838,5 m2. Tổng giá trị góp vốn là 122 tỷ đồng. Thời hạn góp vốn là 50 năm kể từ ngày hợp đồng góp vốn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Việc đầu tư bằng tài sản của CIC Group thực hiện trong bối cảnh dòng tiền của doanh nghiệp trong trạng thái âm giai đoạn nửa đầu năm 2021.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 của công ty là âm hơn 16 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 121 tỷ đồng. Trong giai đoạn này, dòng tiền đầu tư âm chủ yếu do công ty đẩy mạnh chi tiền khá nhiều cho việc mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác.

Về kinh doanh, CIC Group đạt doanh thu thuần lũy kế quý II là 168 tỷ đồng, giảm 63%; doanh thu thuần lũy kế 6 tháng đạt 414 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế quý II đạt hơn 40 tỷ đồng, giảm 36%; lũy kế đạt 67 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ.

Về tình hình kinh doanh công ty mẹ, doanh thu thuần đạt 130 tỷ đồng quý II, giảm 69%; doanh thu thuần lũy kế 6 tháng đạt 351 tỷ đồng, giảm 23% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt gần 32 tỷ đồng, giảm 43%; lũy kế đạt gần 57 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước./.

Chí Tín