Theo đó DPG sẽ chi gần 50 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán 29/7/2021.

Năm 2020 DPG đạt 2.118 tỷ đồng doanh thu, tăng 7,4% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 6% lên xấp xỉ 236 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 195 tỷ đồng. EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) đạt 4.392 đồng.

Tính đến 31/12/2020 DPG còn 494 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 47 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 49 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của công ty đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, trong đó chia cổ tức tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Như vậy thanh toán xong đợt cổ tức này, công ty đã hoàn thành nghĩa vụ về cổ tức năm 2020.

Bên cạnh đó, DPG cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 18 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phát hành 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 40 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 180 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ./.

Hồng Quyên