Đổi mới trong quản lý trang thiết bị y tế theo hướng công khai, minh bạch Tăng cường phòng chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, trang thiết bị y tế Người tham gia chống dịch được hưởng nguyên lương, phụ cấp khi cách ly, trị bệnh Khắc phục bất cập trong quản lý giá thiết bị y tế

Nghị quyết này quy định về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, bao gồm:

Điều động, huy động người tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh Covid-19;

Kinh phí chi thường xuyên của cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 công lập và hoàn trả chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19;

Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh Covid-19;

Khám bệnh, chữa bệnh từ xa cho người bệnh Covid-19, người không thể tiếp cận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do dịch Covid-19;

Việc quản lý thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong bối cảnh dịch Covid-19; bình ổn giá trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19;

Chế độ chính sách đối với người được điều động tham gia phòng, chống dịch Covid-19 bị nhiễm Covid-19 hoặc phải cách ly y tế sau thời gian tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Người tham gia chống dịch được hưởng nguyên lương khi cách ly, điều trị Covid

Cụ thể, nghị quyết quy định trong trường hợp nhân lực của đơn vị, địa phương không đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan, người có thẩm quyền được phép điều động, huy động những người sau đây tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh Covid-19:

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam (bao gồm cả người nước ngoài) được thực hiện xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh Covid-19 khác với phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề;

Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh Covid-19 tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 mà không cần có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

Sinh viên, học sinh, học viên của các trường thuộc khối ngành sức khỏe; người thuộc đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh nhưng chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được tham gia xét nghiệm, tiêm chủng, khám bệnh, chữa bệnh Covid-19;

Đối với người được điều động, huy động tham gia phòng, chống dịch Covid-19 bị nhiễm Covid-19;

Người phải cách ly y tế sau thời gian làm việc tại các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19, Nghị quyết quy định: được hưởng tiền lương, tiền công, phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo quy định của pháp luật trong thời gian điều trị do bị nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế theo mức hiện hưởng từ nguồn Quỹ bảo hiểm xã hội và ngân sách nhà nước (NSNN), trong đó Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và NSNN chi trả phần còn lại; được hưởng các chế độ phòng, chống dịch Covid-19 nếu tham gia thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian điều trị Covid-19.

Đưa trang thiết bị y tế vào danh mục hàng bình ổn giá
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét dự thảo Nghị quyết tại phiên họp thứ 6 vừa qua.

Ngân sách trả cả chi phí chữa Covid-19 và bệnh nền nếu không tách được chi phí

Liên quan đến cơ chế tài chính, nghị quyết quy định chi thường xuyên của cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 công lập được bảo đảm từ NSNN, quỹ bảo hiểm y tế, chi trả của người sử dụng dịch vụ và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Trong đó NSNN được thực hiện theo phân cấp như sau:

Ngân sách trung ương bảo đảm đối với cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 do trung ương thành lập, không bao gồm phần ngân sách địa phương đã hỗ trợ cho cơ sở thu dung, điều trị Covid-19.

Ngân sách địa phương bảo đảm đối với cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 do địa phương thành lập. Trường hợp ngân sách địa phương không bảo đảm được thì ngân sách trung ương hỗ trợ.

NSNN thanh toán hoàn trả các chi phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo phân công của cơ quan có thẩm quyền thuộc phạm vi thanh toán theo quy định từ nguồn NSNN mà cơ sở y tế công lập đã sử dụng từ nguồn tài chính của đơn vị (không bao gồm nguồn tài trợ, viện trợ).

Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh Covid-19 tại cơ sở y tế công lập được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH. Trường hợp cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 không bóc tách được chi phí khám bệnh, chữa bệnh Covid-19 và các bệnh khác để thanh toán theo các nguồn hoặc không thu được các khoản chi phí mà người bệnh phải trả theo quy định do nguyên nhân bất khả kháng thì được NSNN chi trả theo quy định của Chính phủ.

Việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh Covid-19 tại cơ sở y tế tư nhân do chính quyền địa phương cấp tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc sức khỏe, điều trị Covid-19 được thực hiện theo quy định tại nghị quyết theo mức thanh toán của bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh hạng cao nhất đóng trên địa bàn.

Về trang thiết bị y tế, nghị quyết bổ sung trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá. Căn cứ tình hình thực tế, Chính phủ quy định cụ thể mặt hàng trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 áp dụng biện pháp bình ổn giá.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Riêng một số nội dung có hiệu lực từ ngày 1/1/2022./.