Trong đó, hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư và ký kết các giao dịch đầu tư có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

HĐQT cũng đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan tới phương án phát hành tăng vốn điều lệ (phương án cũ đã được ĐHĐCĐ quyết ngày 23/4/2021).

Một trong những nội dung đề xuất của HĐQT lần này cũng có phần để nghị giao thêm quyền quyết định cho HĐQT trong phương án sử dụng vốn.

Cụ thể, HĐQT đề nghị bổ sung nội dung: “Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ việc phát hành thêm, chi tiết và kế hoạch giải ngân cụ thể bao gồm không giới hạn các nội dung xác định rõ doanh nghiệp để mua lại, làm rõ hình thức mua lại, cơ sở xác định giá mua lại”.

Trước đó, nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua việc nguồn vốn thu được sau khi phát hành sẽ được sử dụng phục vụ hoạt động mua bán, sáp nhập của công ty theo hướng an toàn, hiệu quả, phục vụ mục tiêu gia tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn…

Ngoài ra, HĐQT cũng đề xuất trong nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc bỏ phần nội dung liên quan đến nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu./.

Chí Tín