Theo đó, thu nhập lãi thuần quý II đạt 983 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 1.801 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 85 tỷ đồng, lũy kế đạt 217 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 102 tỷ đồng, lũy kế 198 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro là 463 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 996 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 273 tỷ đồng, lũy kế là 445 tỷ đồng.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Eximbank ghi nhận mức âm 2.296 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Tính đến cuối tháng 6/2021, Eximbank có vốn chủ sở hữu 17.287 tỷ đồng, tổng tài sản 165.560 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tại thời điểm giữa năm là 105.279 tỷ đồng, số dư tiền gửi của khách hàng 139.834 tỷ đồng.

Trong các nhóm nợ, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) có xu hướng tăng từ mức 159 tỷ đồng thời điểm đầu năm lên hơn 230 tỷ đồng vào giữa năm. Trong khi đó, nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý), nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) đều giảm trong nửa đầu năm 2021.

Số dư nợ cần chú ý tại thời điểm 30/6 là 774 tỷ đồng, nợ nghi ngờ là 336 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn là 1.541 tỷ đồng./.

Chí Tín