Theo Bộ Tài chính xác định, kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện chính sách năm 2014 của tỉnh Hà Tĩnh là 342,131 tỷ đồng.

Trước đó, Bộ Tài chính đã cấp cho Hà Tĩnh 196,25 tỷ đồng để thực hiện chính sách, bao gồm kinh phí bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách địa phương và kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2014.

Vì vậy, Bộ Tài chính tạm ứng tiếp cho tỉnh Hà Tĩnh 126,778 tỷ đồng trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người khuyết tật năm 2014.

Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả thực hiện năm 2014 để Bộ thẩm định, bổ sung kinh phí cho tỉnh và thu hồi tạm ứng.

Thảo Miên