Theo đó, Gelex sẽ mua cổ phần chào bán thêm của Gelex hạ tầng. Thông qua việc này, Gelex chuyển toàn bộ cổ phiếu Gelex sở hữu tại Viglacera (cổ phiếu VGC) sang cho Gelex hạ tầng.

Số lượng cổ phiếu Gelex mua thêm tại Gelex hạ tầng lên tới 342,9 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị tính theo mệnh giá là 3.429 tỷ đồng.

Tuy nhiên, phần lớn số vốn góp này được thực hiện thông qua chuyển giao hơn 138 triệu cổ phiếu VGC mà Gelex đang nắm giữ sang cho Gelex hạ tầng. Còn lại, số tiền thực tế mà Gelex sẽ phải góp thêm vào Gelex hạ tầng là gần 104,5 tỷ đồng.

Việc góp vốn bằng cổ phiếu thực hiện theo thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật chuyên ngành chứng khoán. Thời gian thực hiện trong quý III/2021.

Kết quả kinh doanh thể hiện tại báo cáo tài chính riêng công ty mẹ Gelex cho biết, doanh thu thuần quý II/2021 đạt 1.496 tỷ đồng, tăng trưởng 108% so với cùng kỳ; lũy kế đạt 2.898 tỷ đồng, tăng trưởng 121%. Lợi nhuận sau thuế quý II đạt 40 tỷ đồng, giảm 84,4% so với cùng kỳ; lũy kế 6 tháng đạt 55 tỷ đồng, giảm 88,5%.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Gelex âm 726 tỷ đồng, cùng kỳ âm 150 tỷ đồng; dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 724 tỷ đồng, cùng kỳ âm 655 tỷ đồng./.

Chí Tín