Gia Lai: Tập trung chống lãng phí trong lĩnh vực đầu tư công, tài sản công
Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai giám sát chuyên đề về thực hành tiết kiệm - chống lãng phí tại cơ sở. Ảnh: CTV

Theo đó, chương trình THTK, CLP năm 2023 được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP và pháp luật có liên quan, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể như: quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, UBND tỉnh Gia lai yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cần bám sát các nhóm giải pháp nêu tại Chương trình THTK, CLP của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

UBND tỉnh giao giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; giám đốc các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh quản lý xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2023 của sở, ban, ngành, địa phương mình; đồng thời, chỉ đạo việc xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2023 của các cấp, các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu, trong Chương trình THTK, CLP của cơ quan, đơn vị phải cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của cấp mình, ngành mình; xác định rõ nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm thuộc địa bàn, lĩnh vực phụ trách cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện trong năm 2023 để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đặt ra.