thú y

Bộ Tài chính quyết định giảm đến 50% một số khoản phí, lệ phí lĩnh vực thú y. Ảnh: TL.

Thông tư quy định, kể từ ngày 6/8/2021 đến hết ngày 31/12/2021, mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y như sau:

Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu: bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC.

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y: bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm 2 Mục I Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC.

Phí kiểm dịch động vật đối với hoạt động kiểm tra lâm sàng gia cầm: bằng 50% mức thu phí quy định tại điểm 1.4 Mục III Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC.

Thông tư nêu rõ, từ ngày 1/1/2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí trong Biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/8/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Được biết, mức thu các loại phí, lệ phí nêu trên hiện nay là từ 35.000 - 50.000 đồng/lần.

Nhằm hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư tiếp tục giảm 30 khoản phí, lệ phí trên nhiều lĩnh vực. Mức phí, lệ phí tiếp tục giảm trong nửa cuối năm 2021 dự kiến lên đến khoảng 1.000 tỷ đồng./.

Minh Anh