tàu

Giảm mạnh phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Ảnh: TL.

Cụ thể, mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt được Bộ Tài chính đề xuất giảm từ 8% về mức 4% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt so với hiện hành (quy định tại Thông tư số 295/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016).

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2021.

Kể từ ngày 1/1/2022 trở đi, phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt thực hiện theo quy định tại Thông tư số 295/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

Được biết, hiện có 3 doanh nghiệp vận tải đường sắt thuộc diện nộp phí.

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện kê khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; nộp 100% số tiền phí vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương) theo quy định.

Đây là động thái Bộ Tài chính thực hiện lời hứa của mình, đó là tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến phí, lệ phí để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong năm 2021 vì vẫn còn nhiều khó khăn./.

Minh Anh