Hai nhà máy Đa Siat và Đa Dâng 2 đã đi vào hoạt động vào năm 2010. Nhà máy Đa Mbri mới vận hành tổ máy 1 vào cuối năm 2013 và tổ máy 2 vào tháng 5/2014.

shp

• Nhà máy ĐaM’bri có công suất lớn, với hồ chứa có dung tích 54 triệu m3, sẽ giúp SHP ổn định sản lượng trong mùa khô và tăng hiệu quả sản xuất về quy mô. Nhà máy được hưởng thuế suất thấp trong 15 năm đầu (từ 0-5%).

• Các nhà máy của SHP đều đang vận hành khá hiệu quả. Trong 7 tháng đầu năm 2014, sản lượng điện của 3 nhà máy đạt mức 301.4 triệu KWh điện. Trong đó sản lượng nhà máy Đa Mbri đạt 165 triệu KWh.

Sản lượng điện dự kiến của SHP trong các tháng cuối năm dự kiến sẽ tiếp tục tăng so với các tháng đầu năm khi mùa mưa còn kéo dài đến hết tháng 10. Chúng tôi dự kiến sản lượng điện của SHP đạt khoảng 600 KWh trong năm 2014.

• Trong các tháng cuối năm, chi phí lãi vay và chi phí khấu hao của SHP dự kiến sẽ tăng lên do tổ máy số 2 của nhà máy Đa Mbri đi vào vận hành.

Tuy nhiên do sản lượng của Công ty dự kiến khả quan nên lợi nhuận dự kiến sẽ tăng khá. Chúng tôi dự phóng Công ty sẽ đạt mức doanh thu khoảng 520 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 160 tỷ đồng trong năm 2014./.


MBS