Hà Nội: 4 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước tăng 6,4%
Hà Nội thu ngân sách nhà nước tăng 6,4%. Ảnh: TL

Trong đó, thu nội địa 189,3 nghìn tỷ đồng, đạt 50% dự toán và tăng 6,7%; thu từ dầu thô 1,6 nghìn tỷ đồng, đạt 52,2% và tăng 33%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 7,2 nghìn tỷ đồng, đạt 26,6% và bằng 95,2% cùng kỳ năm 2023.

Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong thu nội địa 4 tháng đầu năm 2024: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước thực hiện 35,5 nghìn tỷ đồng, đạt 50,3% dự toán năm và bằng 90,5% cùng kỳ năm trước; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 13,2 nghìn tỷ đồng, đạt 49,4% và tăng 11,3%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 41,4 nghìn tỷ đồng, đạt 52,7% và tăng 13,7%; thuế thu nhập cá nhân 19,1 nghìn tỷ đồng, đạt 46,7% và tăng 14,2%; thu tiền sử dụng đất 6,3 nghìn tỷ đồng, đạt 17,5% và gấp 2,6 lần; thu lệ phí trước bạ 2,2 nghìn tỷ đồng, đạt 33,2% và giảm 3,1%; thu phí, lệ phí 7,4 nghìn tỷ đồng, đạt 37,8% và tăng 22,7%.

Sở Tài chính cũng cho biết, chi ngân sách địa phương 4 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 27,6 nghìn tỷ đồng, đạt 14,7% dự toán năm và tăng 29,4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, chi thường xuyên 17,1 nghìn tỷ đồng, đạt 29,8% và tăng 8,2%; chi đầu tư phát triển 10,5 nghìn tỷ đồng, đạt 13% dự toán và tăng 18,1%./.