Bộ Tài chính khẳng định, ngân sách trung ương không hỗ trợ chính sách này.

Công văn nêu rõ quan điểm của Bộ Tài chính, thống nhất với đề xuất của TP Hà Nội về ban hành chính sách trên. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đề nghị TP Hà Nội nghiên cứu hoàn chỉnh phạm vi đối tượng theo Nghị định và Quyết định của Chính phủ đã ban hành về các vấn đề liên quan tới nội dung này.

Về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn, Bộ Tài chính cho rằng, dự thảo Quyết định quy định về chính sách ưu đãi thuế TNDN và danh mục địa bàn được áp dụng ưu đãi thuế chưa phù hợp với quy định hiện hành.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị TP Hà Nội sửa đổi, bổ sung; rà soát địa bàn ưu đãi theo đúng quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ để miễn, giảm thuế TNDN theo quy định. Bên cạnh đó, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, giải quyết khi trình Chính phủ về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 108/2006/NĐ-CP.

Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu thành phố báo cáo rõ đối với những chính sách chưa có quy định hoặc xin vận dụng chính sách tương tự đang được áp dụng cho lĩnh vực (ngành nghề, địa bàn) khác để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi thực hiện./.

H.TR