UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản số 510/UBND-KT về việc hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và rà soát nhiệm vụ, nguồn lực đầu tư để hoàn thành chỉ tiêu Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đề ra.

Văn bản yêu cầu cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo hướng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 trong từng ngành, lĩnh vực và địa phương...

Về nội dung rà soát các nhiệm vụ, nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, thành phố yêu cầu cập nhật kết quả thực hiện các chỉ tiêu đến hết năm 2020. Căn cứ chỉ tiêu theo Nghị quyết trên, xác định nhiệm vụ cần triển khai trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn quận, huyện, thị xã để hoàn thành chỉ tiêu Đại hội.

Khái toán nhu cầu nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản, dự kiến cân đối nguồn lực đầu tư và đánh giá khả năng cân đối nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố trên địa bàn quận, huyện, thị xã.

Các sở, ngành cập nhật kết quả thực hiện các chỉ tiêu đến hết năm 2020. Căn cứ chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội và đề xuất của các quận, huyện, thị xã, xác định nhiệm vụ cần triển khai trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn toàn thành phố để hoàn thành chỉ tiêu Đại hội. Khái toán nhu cầu nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản để hoàn thành chỉ tiêu Đại hội.

Thành phố cũng yêu cầu rà soát các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khác theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và theo phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội và một số lĩnh vực hạ tầng.

Theo đó, các quận, huyện, thị xã rà soát, đánh giá nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khác theo Nghị quyết Đại hội và theo phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội và một số lĩnh vực hạ tầng.

Phúc Nguyên