Hà Nội: Hơn 1.000 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách hỗ trợ người nghèo
Hà Nội: Hơn 1.000 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách hỗ trợ người nghèo. Ảnh: NNK

Ngay từ đầu năm, chi nhánh đã có nhiều giải pháp trong việc nâng cao chất lượng tín dụng như: giao chỉ tiêu nợ quá hạn cho các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận, huyện, thị xã, phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, chính quyền địa phương các cấp trong công tác củng cố; tích cực đôn đốc thu hồi nợ quá hạn...

Tổng dư nợ quá hạn và nợ khoanh ước đến 31/3/2023 là 3.408 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,026% trên tổng dư nợ tín dụng, tăng 379 triệu đồng so với đầu năm và tăng 294 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn của thành phố, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời.

Trong quý I/2023, đã có gần 23.800 lượt khách hàng được vay vốn tại NHCSXH, trong đó: có 20 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn; 17.400 lượt khách hàng vay vốn giải quyết việc làm, góp phần thu hút, tạo việc làm cho 19.100 lao động; hỗ trợ vốn cho 46 lượt học sinh, sinh viên trang trải chi phí học tập; hỗ trợ kinh phí cho 6.300 hộ gia đình xây dựng mới và cải tạo 12.600 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay 14 lượt cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19...

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách làm quen với tín dụng ngân hàng, thay đổi cơ bản nhận thức trong sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn có hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Tổng nguồn vốn hoạt động tại Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội ước thực hiện đến ngày 31/3/2023 đạt 13.090 tỷ đồng, tăng 317 tỷ đồng so với đầu năm và tăng 1.092 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, riêng nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đạt 7.076 tỷ đồng, tăng 158 tỷ đồng so với đầu năm và tăng 1.135 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.