Hải Phong

Cán bộ hải quan tiếp nhận thông tin nhập khẩu của DN qua phương thức điện tử. Ảnh: Thanh Tùng

Cụ thể, Tổng cục Hải quan ban hành văn bản 4059/TCHQ-GSQL chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố chấp nhận bản scan hoặc bản chụp C/O mẫu KV, AK do Hàn Quốc phát hành được doanh nghiệp (DN) nộp theo hình thức đính kèm tờ khai hải quan nhập khẩu thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và không yêu cầu DN nộp bản giấy C/O mẫu KV, AK.

Tổng cục Hải quan cũng lưu ý, để đảm bảo chặt chẽ trong kiểm soát, công chức hải quan kiểm tra tính hợp lệ của C/O mẫu KV, AK trên trang thông tin điện tử của Hàn Quốc (www.customs.go.kr/co.html) để áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt theo quy định và in một bản C/O để lưu hồ sơ hải quan.

Việc ban hành văn bản nêu trên của Tổng cục Hải quan căn cứ theo quy định tại Điều 4, Thông tư 47/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính và đề nghị áp dụng các biện pháp tạo thuận lợi thương mại trong giai đoạn dịch Covid-19 của Hải quan Hàn Quốc gửi Tổng cục Hải quan./.

Ngọc Linh