Hoạt động nghiệp vụ của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng, Cục Hải quan Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC LINH
Hoạt động nghiệp vụ của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng, Cục Hải quan Đà Nẵng. Ảnh: Linh Nguyễn.

Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng vừa có Báo cáo số 24/BC-BCĐ ngày 31/8/2023 thông báo kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022 của các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố.

Theo kết quả đánh giá, Cục Hải quan Đà Nẵng xếp vị trí thứ 2 nhóm các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố với 94,94 điểm.

Năm 2022 nhóm các cơ quan trung ương có 5 cơ quan xếp loại Tốt và 1 cơ quan xếp loại Khá (năm 2021 có 93 cơ quan xếp loại Tốt và 3 cơ quan xếp loại Khá).

Đánh giá xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin là việc làm định kỳ hằng năm của UBND thành phố Đà Nẵng.

Nội dung Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm 7 mục chính: hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; dịch vụ công trực tuyến; nguồn nhân lực công nghệ thông tin; chính sách và đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng xã hội số (đối với UBND các quận, huyện, phường, xã); điểm thưởng và điểm trừ.

Riêng năm 2022, triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia ban hành tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 05- NQ/TU ngày 17/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 của UBND thành phố ban hành Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số của trung ương và thành phố năm 2022, Ban Chỉ đạo đã họp thống nhất và UBND thành phố đã sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng năm 2022 có yêu cầu cao hơn so với năm 2021, nhằm đảm bảo theo các mục tiêu, chỉ tiêu được giao.

Trước tình hình đó, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các giải pháp đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nâng cao chỉ số xếp hạng.

Ngoài kết quả dẫn đầu về ứng dụng công nghệ thông tin, năm 2022, Cục Hải quan Đà Nẵng đứng thứ 2 về cải cách hành chính với kết quả xếp loại xuất sắc.