Được biết, tổng hạn mức giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ trong quý II/2022 là 76.931 tỷ đồng. Đây là mức sau khi đã được điều chỉnh lại. Như vậy, quy mô giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ trong quý III có sự tăng nhẹ so với quý II.

Hạn mức mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ trong quý III/2022 là 80.189 tỷ đồng
Kho bạc Nhà nước thông báo tổng hạn mức giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ quý III/2022.

Theo KBNN, việc mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ được KBNN thực hiện theo quy định tại Thông tư số 107/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính (hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của KBNN) đã mở ra cơ chế cho phép KBNN trở thành nhà đầu tư trên thị trường công cụ nợ, có thể mua lại trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp do chính tổ chức này phát hành.

Nghiệp vụ mua lại trái phiếu chính phủ của KBNN được kỳ vọng mang lại cho thị trường trái phiếu chính phủ "làn gió mới" với sự tham gia của nhà đầu tư, đặc biệt là KBNN, góp phần hoàn thiện thị trường trái phiếu chính phủ với các nghiệp vụ mới, gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường, thúc đẩy các giao dịch trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp và hỗ trợ thanh khoản cho các thành viên thị trường./.