Theo Bộ Tài chính, về kinh phí thực hiện chính sách năm 2015, do số liệu báo cáo của các tỉnh là số dự kiến về số lượng trẻ em phẫu thuật tim bẩm sinh và nhu cầu kinh phí thực hiện là chưa đủ căn cứ để hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo và các nguồn lực khác của địa phương để hỗ trợ. Cuối năm 2015, báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí phẫu thuật tim cho trẻ em bị tim bẩm sinh gửi Bộ Tài chính để xem xét, xử lý.

Trường hợp tỉnh chưa cấp ngân sách cho Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo, đề nghị có báo cáo cụ thể về số ca phẫu thuật cho trẻ bị tim bẩm sinh đã thực hiện và số thực chi hỗ trợ từ ngân sách địa phương báo cáo Bộ Tài chính để làm căn cứ hỗ trợ theo quy định.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng thông báo bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2015 cho tỉnh Sóc Trăng 749 triệu đồng để hỗ trợ chi trả kinh phí phẫu thuật cho 15 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh năm 2014, theo Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg.

Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg quy định: nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị tim bẩm sinh từ quỹ bảo hiểm y tế, ngân sách nhà nước, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo, hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, các nguồn hợp pháp khác.

Thảo Miên