Tuyen truyen 1 cua

Hoạt động tại bộ phận "một cửa" Cục Thuế Hòa Bình. Ảnh: Nhật Nam

Cụ thể 3 tháng qua, thu từ thuế và phí đạt 371,9 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, tăng 17,9%; thu tiền sử dụng đất thực hiện 18 tỷ đồng, đạt 13,9% dự toán, tăng 35,3%.

So với cùng kỳ 3 tháng năm 2013, có 9/13 khoản thu tăng khá như: thu từ DNNN trung ương tăng 24%; DNNN địa phương tăng 28,2%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng 74,2%; thu tiền sử dụng đất tăng 35,3%; thu tiền thuê mặt đất, mặt nước tăng 170,6%; phí, lệ phí tăng 9,8%; thu cố định tại xã tăng 87,8%; thuế ngoài quốc doanh tăng 20%...

Trong thời gian tới, Cục Thuế Hòa Bình tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính về thuế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thực hiện chấp hành pháp luật thuế, kê khai, nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào NSNN…

Bên cạnh đó, cục thuế cũng đẩy mạnh việc đôn đốc các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp số thuế phát sinh; chỉ đạo tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, áp dụng các biện pháp theo quy trình quy định để đôn đốc kịp thời các khoản nợ có khả năng thu vào NSNN…/.

Đỗ Vinh