bao hiem chay no

30% cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc chưa tham gia. Ảnh: H.M

30% cơ sở chưa tham gia bảo hiểm

Theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) và thông tin từ Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tổng kinh phí đóng góp cho hoạt động phòng cháy chữa cháy từ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của các DNBH từ năm 2007-2019 khoảng 160 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số lượng các doanh nghiệp tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc còn hạn chế (đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ, lẻ). Một số người đứng đầu cơ sở chưa nhận thức rõ trách nhiệm, chưa nắm bắt rõ về pháp luật quy định về chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và lợi ích khi tham gia mua bảo hiểm cháy, nổ nên việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc còn mang tính hình thức, chưa mua hết các danh mục tài sản phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Trên thực tế, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc còn chưa sâu rộng đến từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Điều này dẫn đến ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về việc thực hiện chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại nhiều cơ sở, doanh nghiệp còn chưa cao, chưa nhận thức được hết lợi ích khi tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, hiện nay trên toàn quốc có khoảng 70% cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đã tham gia bảo hiểm, còn khoảng 30% cơ sở thuộc diện phải mua nhưng chưa tham gia bảo hiểm.

Nâng cao nhận thức của cơ sở có nguy cơ cháy nổ

Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Nghị định số 136/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/1/2021, thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và đã sửa đổi bổ sung danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại phụ lục đi kèm.

Theo thông tin từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, thời gian tới, cục sẽ đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 23/2018/NĐ-CP về mức phí bảo hiểm đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ để phù hợp với Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách, thời gian tới Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cũng sẽ có thêm một số giải pháp để tăng cường sự tham gia của các đơn vị, doanh nghiệp về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và các đơn vị hữu quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc để nâng cao nhận thức của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Mặt khác, cơ quan quản lý sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định; xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của doanh nghiệp bảo hiểm.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm sẽ tiếp tục phối hợp hướng dẫn, giải đáp khó khăn vướng mắc của địa phương, doanh nghiệp bảo hiểm, cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ trong triển khai thực hiện những quy định của pháp luật có liên quan đến việc thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Ngoài ra, cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trong việc kiểm tra việc thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ./.

Hồng Quyên