Theo ban soạn thảo, trong thời gian qua, đứng trước những cơ hội và thách thức mà cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) mang lại, Đảng và Nhà nước đã có nhiều văn bản chỉ đạo, định hướng phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm tới.

Định hướng chung bao gồm việc thúc đẩy, tạo điều kiện cho các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới, các ứng dụng khoa học công nghệ trên cơ sở tận dụng thành tựu của cách mạng công nghệ 4.0.

Hoàn thiện quy định cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng
Hoàn thiện quy định cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng. Ảnh: T.L
Cần sớm hoàn thiện khung khổ pháp lý cho phát triển ngân hàng số Xây dựng cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn

Theo đó, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng là môi trường thử nghiệm việc ứng dụng công nghệ và triển khai sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực ngân hàng có giới hạn về phạm vi, không gian, thời gian thực hiện. Việc tổ chức tham gia cơ chế thử nghiệm có kiểm soát phải đáp ứng điều kiện, tiêu chí xét duyệt tham gia và chịu sự giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo dự thảo nghị định, phạm vi điều chỉnh cơ chế thử nghiệm trong giới hạn các giải pháp công nghệ được ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng của các tổ chức tín dụng theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.

Phạm vi cũng bao gồm các giải pháp công nghệ được ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng do các công ty công nghệ tài chính độc lập cung ứng ra thị trường hoặc thông qua hợp tác với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài./.