Ngày 28/2/2023, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) ban hành Quyết định số 82/QĐ-TCDT giao Cục DTNN khu vực Hà Bắc thực hiện xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang.

Hơn 1.703 tấn gạo dự trữ hỗ trợ học sinh tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Bắc Giang

Hơn 1.494 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: DTNN Hà Bắc

Để bảo đảm xuất cấp gạo dự trữ quốc gia (DTQG) hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 - 2023 kịp thời, đúng quy định, Cục DTNN khu vực Hà Bắc đã phối hợp với UBND và sở giáo dục và đào tạo các tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang lập kế hoạch, phương án và thời gian tiếp nhận gạo.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ, công chức của Cục DTNN khu vực Hà Bắc thường xuyên kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao xuất cấp cho các địa phương kịp thời, đảm bảo gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh ở các địa phương đủ số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, kịp thời tới học sinh và các trường theo đúng kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND hai tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang.

Trong thời gian từ ngày 2/4 - 7/4/2023, Cục DTNN khu vực Hà Bắc đã hoàn thành trước hạn giao 1.703,09 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh đảm bảo đúng đối tượng, đủ số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và thời gian quy định. Trong đó, hơn 1.494 tấn gạo đã giao nhận tại 10 huyện và thành phố Lạng Sơn; 208,910 tấn gạo đã giao nhận tại 6 huyện và thành phố Bắc Giang.