Hiện các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ được thiết kế vừa đáp ứng được nhu cầu đầu tư sinh lời của người dân, vừa giúp bảo vệ người dân trong trường hợp gặp rủi ro. Do vậy, số lượng khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ ngày càng tăng, đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam chia sẻ.

Bảo hiểm Prevoir đứng đầu về khai thác hợp đồng mới đạt 181.414 hợp đồng, tiếp đến là Prudential đạt 157.339 hợp đồng, Bảo Việt Nhân thọ 100.947 hợp đồng.

DN có số lượng hợp đồng khôi phục hiệu lực (sản phẩm chính) lớn nhất là bảo hiểm Prudential: 33.173 hợp đồng, tiếp đến là bảo hiểm Manulife 2.801 hợp đồng, Bảo Việt Nhân thọ 1.910 hợp đồng./.

H.C