Tại văn bản trên có nội dung: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ủy quyền UBND cấp xã thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước.

Theo cách hiểu của bà Nguyễn Thu Trang, UBND cấp huyện giao dự toán cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội làm văn bản ủy quyền cho UBND các xã, đồng thời gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch căn cứ trên văn bản ủy quyền đó để nhập dự toán vào Tabmis (có mã Chương 624, Khoản 398) cho UBND cấp xã.

Sau khi Phòng Tài chính – Kế hoạch nhập dự toán vào hệ thống Tabmis, các xã sẽ thực hiện rút dự toán kinh phí trên tại Kho bạc chi trả cho các đối tượng được hưởng theo quy định.

Bà Trang hỏi, quy trình cấp dự toán như vậy có đúng theo hướng dẫn tại Văn bản số 12469/BTC-NSNN nêu trên hay không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 9/10/2020, Bộ Tài chính có Văn bản số 12469/BTC-NSNN gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hướng dẫn hình thức cấp phát, quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội.

Theo đó, đề nghị Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quản lý, thanh toán, quyết toán theo hình thức cơ quan quản lý Nhà nước thuộc ngân sách cấp trên ủy quyền cho cơ quan quản lý Nhà nước thuộc ngân sách cấp dưới thực hiện; cụ thể là Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện ủy quyền cho UBND cấp xã thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước và hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách (kinh phí thực hiện hỗ trợ quyết toán vào ngân sách cấp huyện, không quyết toán vào ngân sách cấp xã).

Căn cứ dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được UBND cấp tỉnh giao; UBND cấp huyện giao dự toán kinh phí cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trên cơ sở dự toán kinh phí được giao, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản ủy quyền cho UBND các xã có đối tượng được hưởng; đồng thời có văn bản gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch để nhập dự toán vào Tabmis cho UBND cấp xã để rút dự toán kinh phí tại Kho bạc Nhà nước và chi trả cho các đối tượng được hưởng theo quy định.

Về hạch toán kinh phí tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội: Tại Văn bản số 12469/BTC-NSNN ngày 9/10/2020, Bộ Tài chính hướng dẫn việc hạch toán theo Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014, theo đó dự toán kinh phí được Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện giao cho UBND các xã (có mã Chương 760).

Tuy nhiên, trường hợp bà hỏi là dự toán đã được giao cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (có mã Chương 624) và được ủy quyền cho UBND cấp xã thực hiện rút dự toán kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội.

Vì vậy, đề nghị việc hạch toán kinh phí tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội thực hiện vào Chương 624, Loại 370, Khoản 398, Mục 7100, Tiểu mục 7149 cho phù hợp.

Theo Chinhphu.vn