Hướng dẫn khai, nộp thuế đối với  hộ, cá nhân nộp thuế khoán

Khai thuế khoán

Theo hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội, hộ kinh doanh khai thuế khoán ổn định 1 lần/năm theo tờ khai mẫu 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính do cơ quan thuế cung cấp từ ngày 20/11/2023 đến ngày 15/12/2023.

Ngành nghề kinh doanh khai theo danh mục ngành nghề tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 6/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Dễ dàng nộp thuế qua eTax Mobile

Hộ khoán có thể nộp thuế theo hình thức điện tử trên ứng dụng eTax Mobile thông qua liên kết với ứng dụng thanh toán của ngân hàng; hoặc trên ứng dụng khai, nộp thuế điện tử theo lộ trình triển khai của cơ quan thuế.

Hộ khoán có nhu cầu sử dụng hóa đơn để giao cho khách hàng thì đề nghị cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh. Hộ khoán có trách nhiệm lưu trữ và xuất trình cho cơ quan thuế các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa, dịch vụ hợp pháp khi đề nghị cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh.

Riêng trường hợp hộ khoán kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu trên lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện việc lưu trữ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hóa hợp pháp và xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh thì doanh thu và mức thuế khoán được xác định từ đầu năm, không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.

Hộ khoán có thể thực hiện khai thuế theo hình thức điện tử tại địa chỉ website thuedientu.gdt.gov.vn phân hệ “cá nhân”, hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Nộp hồ sơ khai thuế

Hướng dẫn khai, nộp thuế đối với  hộ, cá nhân nộp thuế khoán

Theo hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội, hộ khoán nộp Tờ khai thuế ổn định đầu năm theo Mẫu 01/CNKD đến Tổ công tác tiếp nhận tờ khai thuế đặt tại UBND xã, phường, thị trấn chậm nhất là ngày 15/12/2023.

Riêng trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh, hộ có biến động trong năm thì nộp tờ khai thuế theo mẫu 01/CNKD đến đội thuế liên xã phường, hoặc bộ phận một cửa chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu kinh doanh, hoặc chuyển đổi phương pháp tính thuế, hoặc thay đổi ngành nghề, hoặc thay đổi quy mô kinh doanh.

Hộ khoán đề nghị cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh thì hồ sơ khai thuế bao gồm: Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC; bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ cùng ngành nghề với hoạt động kinh doanh của hộ khoán; bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

Ngoài ra, hồ sơ khai thuế còn bao gồm bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ như: Bảng kê thu mua hàng nông sản nếu là hàng hóa nông sản trong nước; bảng kê hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới nếu là hàng cư dân biên giới nhập khẩu; hóa đơn của người bán hàng giao cho nếu là hàng hóa nhập khẩu mua của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong nước; tài liệu liên quan để chứng minh nếu là hàng hóa do cá nhân tự sản xuất, cung cấp...

Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Hướng dẫn nộp thuế khoán

Hộ khoán nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, hoặc nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu (nếu có) theo Thông báo nộp tiền của cơ quan thuế.

Thông báo nộp tiền của cơ quan thuế được gửi đến hộ khoán chậm nhất là ngày 20/1/2024 đối với hộ ổn định từ đầu năm, hoặc ngày 20 hàng tháng đối với hộ khoán mới ra kinh doanh trong năm và hộ có biến động trong năm. Trường hợp hộ ổn định đầu năm sẽ được cơ quan thuế gửi Thông báo nộp tiền kèm theo Bảng công khai danh sách hộ khoán trong cùng địa bàn/ngành hàng.

Trường hợp cơ quan thuế đã thực hiện công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế thì không gửi bảng công khai danh sách hộ khoán trong cùng địa bàn/ngành hàng, hộ khoán truy cập vào Cổng thông tin của cơ quan thuế để tra cứu, đối chiếu, có ý kiến đối với bảng công khai nêu trên.

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng. Trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh, hoặc có thay đổi hoạt động thì thời hạn nộp thuế tháng mới ra kinh doanh, hoặc có thay đổi hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo.

Trường hợp hộ khoán đề nghị cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh của cơ quan thuế thì thời hạn nộp thuế đối với doanh thu trên hóa đơn là thời hạn khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn.

Sau khi nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, hộ khoán được nhận chứng từ nộp thuế là giấy nộp tiền có xác nhận của ngân hàng thương mại, hoặc giấy nộp tiền có xác nhận của kho bạc nhà nước, hoặc biên lai thu thuế, phí, lệ phí của tổ chức ủy nhiệm thu thuế, hoặc biên lai thu thuế, phí, lệ phí của cơ quan thuế để làm căn cứ xác định hộ khoán đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Mức nộp lệ phí môn bài năm 2024 của hộ, cá nhân kinh doanh

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (HKD) áp dụng quy định về nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP, Nghị định 22/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 302/2016/TT-BTC và Thông tư số 65/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài, cụ thể như sau:

HKD có nghĩa vụ phải nộp lệ phí môn bài trừ các trường hợp được miễn lệ phí môn bài sau đây: HKD có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống; HKD không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định; HKD lần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu hoạt động.

Mức thu lệ phí môn bài đối với HKD như sau: Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1 triệu đồng/năm; doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm; doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.

HKD (bao gồm hộ khoán, hộ kê khai và cá nhân cho thuê tài sản) không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài, cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định tổng doanh thu năm 2023 từ các nguồn, các địa điểm kinh doanh làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp của năm 2024 và thông báo cho người nộp thuế.

Riêng hoạt động cho thuê tài sản, doanh thu làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài phải nộp của năm 2024 là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê tài sản của năm 2024. Đối với HKD đã giải thể, tạm ngừng kinh doanh sau đó ra kinh doanh trở lại không xác định được doanh thu của năm liền trước thì doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài căn cứ theo cơ sở sản xuất kinh doanh cùng quy mô, địa bàn, ngành nghề.

HKD nộp lệ phí môn bài theo Thông báo của cơ quan thuế. Đối với hộ ổn định từ đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1/2024, thời hạn gửi Thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20/1/2024; đối với hộ đã giải thể, tạm ngừng kinh doanh sau đó ra kinh doanh trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7/2024 (nếu ra kinh doanh trong 6 tháng đầu năm), hoặc chậm nhất là 30/1/2025 (nếu ra kinh doanh trong 6 tháng cuối năm), thời hạn gửi Thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.