5 tháng năm 2021 - Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,9%
5 tháng năm 2021 - Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,9%
5 tháng năm 2021 - Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,9%

TTXVN