8 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,6%
8 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,6%
8 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,6%
8 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,6%

TTXVN