Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2021

Gso.gov.vn