hn
hn
hn

Trong năm 2021, Hà Nội xác định trọng tâm nâng cao Chỉ số "Gia nhập thị trường" và Chỉ số "Tiếp cận đất đai"./.

Hanoimoi.com.vn