Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025
Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025

TTXVN