Infographics: Thu ngân sách 5 tháng của ngành Hải quan đạt 152.942 tỷ đồng