Inforgraphics: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt hơn 157.095 tỷ đồng