Inforgraphics: Tổng sản phẩm trong nước 9 tháng 2023 tăng 4,24%