THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Nghệ An

2. Tên gói thầu: Gói thầu Xây lắp công trình Trụ sở KBNN Anh Sơn -Nghệ An

3. Tên dự án: Trụ sở Kho bạc Nhà nước Anh Sơn - Nghệ An(Quyết định số 1083/QĐ-KBNN ngày 24/10/2013 của Tổng Giám đốc KBNN về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở Kho bạc Nhà nước Anh Sơn-Nghệ An)

4. Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển ngành Kho bạc Nhà nước

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Ngày đăng ký tham dự thầu 10,11/4/2014 (trong giờ hành chính); Ngày phát hành hồ sơ mời thầu từ 7h ngày 17/4/2014 đến trước thời điểm đóng thầu 14h ngày 05/5/2014(trong giờ hành chính); Thời gian mở thầu 14h30’ ngày 05/5/2014

Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Tại Trụ sở Kho bạc Nhà nước Nghệ An - đường VI.Lênin - phường Hưng Phúc - thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383.520779 Fax: 0383 844143

6. Giá bán một bộ hồ sơ: 1.000.000 đồng/bộ(một triệu đồng chẵn)

7. Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Tại Trụ sở Kho bạc Nhà nước Nghệ An - đường VI.Lênin - phường Hưng Phúc - thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An

8. Thời điểm đóng thầu: 14h ngày 05/5/2014

9. Bảo đảm dự thầu: 105.090.000 đồng (Một trăm linh năm triệu, không trăm chín mươi ngàn đồng)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Nhà thầu thực hiện một trong các biện pháp nộp bằng tiền mặt hoặc nộp thư bảo lãnh của ngân hàng.

10. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14h30’ ngày 05/5/2014

Kho bạc Nhà nước Nghệ An kính mời đại diện của các nhà thầu tới tham dự đăng ký và mua Hồ sơ mời thầu, nộp Hồ sơ dự thầu và dự lễ mở Hồ sơ dự thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.


Đ.T