cạnh tranh không lành mạnh

Ảnh minh họa

Dự thảo thông tư quy định, tổ chức, cá nhân khi được cơ quan quản lý cạnh tranh xử lý vụ việc cạnh tranh theo hồ sơ khiếu nại quy định tại Điều 58 của Luật Cạnh tranh hoặc tổ chức, cá nhân bị cơ quan quản lý cạnh tranh phát hiện dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh phải nộp phí xử lý vụ việc cạnh tranh.

Mức thu phí giải quyết khiếu nại vụ việc cạnh tranh là 10 triệu đồng đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh; 100 triệu đồng đối với hành vi hạn chế cạnh tranh.

Mức phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là 10 triệu đồng.

Mức phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh là 50 triệu đồng.

Tổ chức thu phí được để lại 80% trong tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc xử lý vụ việc cạnh tranh và thu phí theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP. Số còn lại 20% phải nộp vào ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Chậm nhất là ngày 05 tháng sau, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào Tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước nơi thu nộp để theo dõi và quản lý. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định pháp luật về quản lý thuế và nộp tiền phí phải nộp vào ngân sách nhà nước, sau khi trừ số tiền phí được để lại.

Thông tư này dự kiến có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

Nguyễn Phượng