Để triển khai tốt công tác kiểm soát chi nguồn ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nam Định đã ban hành văn bản về việc kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) cuối năm 2020 và đầu năm 2021; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong giao dịch điện tử với KBNN; thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn tuyệt đối trong giao dịch điện tử; tăng cường quản lý chứng thư số theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Kho bạc Nam Định từ chối thanh toán trên 50 tỷ đồng vốn ngân sách
Công chức KBNN đang thực hiện kiểm soát chi ngân sách. Ảnh minh họa: H.T

Đồng thời, KBNN Nam Định đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, ban quản lý dự án nhằm nắm bắt, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN; quán triệt tới từng công chức trong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Đặc biệt, KBNN Nam Định đã đảm bảo ổn định, thông suốt, không ách tắc, phục vụ tốt nhiệm vụ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN đối với các tổ chức, đơn vị và cá nhân có giao dịch với Kho bạc trên địa bàn tỉnh Nam Định sau khi thực hiện sáp nhập KBNN Mỹ Lộc vào KBNN Nam Định từ ngày 1/3/2021.

Để phục vụ khách hàng tốt nhất và kiểm soát thanh toán vốn ngân sách được kịp thời, KBNN đã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giao dịch dịch vụ công trực tuyến tới các chủ đầu tư, ban quản lý dự án theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN; đồng thời đẩy mạnh triển khai ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN theo chỉ đạo của KBNN.

Theo báo cáo từ KBNN Nam Định, các khoản chi thường xuyên đã được đơn vị kiểm soát chặt chẽ theo đúng Luật NSNN và các quy định của Bộ Tài chính và KBNN. Bên cạnh đó, KBNN Nam Định cũng đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên theo đúng quy định cắt giảm kinh phí chi hội nghị, công tác trong và ngoài nước của các đơn vị sử dụng ngân sách cũng như tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2021 của UBND tỉnh và của Chính phủ.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng số tiền kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN Nam Định trên 8.278,7 tỷ đồng, đạt 77,3% dự toán. Trong quá trình kiểm soát thanh toán, KBNN Nam Định đã đề nghị các đơn vị bổ sung những món chi chưa đủ điều kiện thanh toán theo quy định là 62.841 món với số tiền trên 5.374, 7 tỷ đồng, từ chối thanh toán 685 món với số tiền trên 42,1 tỷ đồng.

Về chi đầu tư xây dựng cơ bản, từ đầu năm đến nay, KBNN Nam Định đã giải ngân trên 33.469,2 tỷ đồng, đạt 74% so với kế hoạch giao. Trong quá trình kiểm soát, giải ngân, KBNN Nam Định đã đề nghị các đơn vị bổ sung 2.426 món chi chưa đủ điều kiện thanh toán theo quy định, với số tiền trên 865 tỷ đồng. Số tiền thực từ chối là trên 7,9 tỷ đồng của 7 món chi chưa hợp lệ.

Ngoài ra, KBNN Nam Định đã tập trung kiểm soát, thanh toán, chi trả đảm bảo kịp thời, đúng chế độ phục vụ công tác bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tổng số tiền trên 64 tỷ đồng; công tác phòng, chống dịch Covid-19, với tổng số tiền trên 47 tỷ đồng, chi hỗ trợ cho các đối tượng chịu ảnh hưởng Covid-19 trên 1,5 tỷ đồng.