Theo đó, KBNN yêu cầu Sở Giao dịch KBNN và các đơn vị KBNN trực thuộc thực hiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng dự toán được cấp có thẩm quyền giao, đúng chế độ, đúng quy định của pháp luật hiện hành; kiên quyết từ chối thanh toán các trường hợp không đủ điều kiện thanh toán theo quy định của pháp luật.

Kho bạc Nhà nước đảm bảo các khoản chi chặt chẽ, an toàn
Công chức Kho bạc Nhà nước đang thực hiện đối chiếu số liệu thanh toán vốn với đơn vị sử dụng ngân sách. Ảnh: H.T

Sở Giao dịch KBNN và các đơn vị KBNN quán triệt công chức làm công tác kiểm soát chi phải nghiêm chỉnh chấp hành quy trình, thủ tục, quy định của pháp luật hiện hành; đảm bảo hồ sơ của đơn vị ngân sách gửi đến KBNN được kiểm soát đầy đủ, đúng quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh giao dịch thanh toán qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN; nghiêm túc thực hiện Công văn số 2215/KBNN-KSC ngày 17/5/2022 của KBNN về việc tăng cường hơn nữa trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ cam kết chi, kiểm soát chi trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN. Đồng thời, các đơn vị triển khai áp dụng công cụ ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN, được hướng dẫn tại Công văn số 3862/KBNN-CNTT ngày 2/8/2019 của KBNN (ứng dụng có chức năng thông báo biến động số dư tài khoản qua ứng dụng App mobile).

Dự kiến hết tháng 9/2022, toàn hệ thống thực hiện kiểm soát ước đạt 682.066 tỷ đồng vốn chi thường xuyên, bằng 61,3% dự toán chi thường xuyên năm 2022 của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Các đơn vị KBNN quyết liệt đôn đốc các chủ đầu tư hoàn trả số vốn đã tạm ứng đúng thời hạn quy định; báo cáo cơ quan có thẩm quyền để chỉ đạo chủ đầu tư thu hồi các khoản tạm ứng quá hạn khó có khả năng thu hồi; định kỳ lập báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương gửi cơ quan tài chính đồng cấp và cơ quan KBNN cấp trên, theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Theo báo cáo từ KBNN, dự toán chi thường xuyên năm 2022 của NSNN qua KBNN đã bao gồm cải cách tiền lương và tinh giản biên chế và dự toán từ năm trước chuyển sang là 1.112.194 tỷ đồng. Dự kiến hết tháng 9/2022, toàn hệ thống thực hiện kiểm soát ước đạt 682.066 tỷ đồng vốn chi thường xuyên, bằng 61,3% dự toán chi thường xuyên năm 2022 của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). So với cùng kỳ năm 2021, số lượng kiểm soát chi cao hơn 4.821 tỷ đồng về giá trị, giảm 2,5% về tỷ lệ so với dự toán (đến hết 30/9/2021, kiểm soát chi thường xuyên NSNN là 677.245 tỷ đồng, đạt 63,8% so với dự toán năm 2021).

Về chi đầu tư xây dựng cơ bản, dự kiến đến ngày 30/9/2022, lũy kế vốn đầu tư công năm 2022 kiểm soát, thanh toán qua KBNN là hơn 257.743 tỷ đồng, bằng 44,8% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tướng Chính phủ giao, kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là hơn 575.661 tỷ đồng), bằng 40,8% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn 2022 Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh/thành phố giao kiểm soát chi qua KBNN (kế hoạch là 631.586,3 tỷ đồng).

Lũy kế vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm trước kéo dài sang năm 2022 kiểm soát, thanh toán qua KBNN là 17.965,3/49.679,5 tỷ đồng, bằng 36,2% kế hoạch vốn năm trước chuyển sang năm 2022./.