nguyễn đức chi

Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Đức Chi: KBNN đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, góp phần tập trung nhanh, đầy đủ các khoản thu cho các cấp ngân sách. Ảnh: Đức Minh.

Đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tại mọi thời điểm

Theo Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nguyễn Đức Chi, 6 tháng đầu năm 2021, hệ thống KBNN đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan và các ngân hàng thương mại triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực góp phần tập trung nhanh, đầy đủ các khoản thu cho các cấp ngân sách.

Đồng thời, KBNN thực hiện kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo kịp thời, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức quy định, nhất là các khoản chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; điều hành ngân quỹ nhà nước an toàn, hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi của NSNN tại mọi thời điểm.

Trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công chậm, KBNN thực hiện nhiệm vụ huy động vốn chủ yếu để đáp ứng trả nợ gốc đến hạn của ngân sách trung ương (NSTW); tổ chức phát hành công khai, minh bạch, theo nguyên tắc thị trường; đồng thời, gắn chặt với tái cơ cấu nợ công theo hướng an toàn, bền vững.

“KBNN đã đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có giao dịch với KBNN. Đến nay, hệ thống KBNN đã triển khai cho 100% các đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tỷ lệ giao dịch chi NSNN qua dịch vụ công trực tuyến đạt 98%, tăng 74% so với đầu năm 2020.”- người đứng đầu ngành KBNN nói.

Đáng lưu ý, theo ông Nguyễn Đức Chi, KBNN được Bộ Tài chính tin tưởng giao nhiệm vụ quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19. KBNN đã thực hiện quản lý quỹ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Tính đến 17h00 ngày 14/7/2021, tổng số tiền đã huy động vào quỹ là 8.113 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi); có 443.538 tổ chức, cá nhân đã đóng góp, ủng hộ quỹ.

Khẩn trương giải ngân vốn đầu tư công

Trong bài tham luận của mình, Tổng giám đốc KBNN cũng đã kiến nghị một số nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của KBNN.

Về giải ngân vốn đầu tư công, lũy kế vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2021 giải ngân qua KBNN 6 tháng đầu năm mới đạt 30,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn 3,8% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước. Nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp; trong đó 37/50 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20%, thậm chí có một số bộ, cơ quan trung ương chưa giải ngân vốn đầu tư công.

Do đó, KBNN kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương sớm phân bổ số kế hoạch vốn năm 2021 còn lại (khoảng hơn 53.800 tỷ đồng, bằng 11,68% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao), chi tiết đến từng chủ đầu tư, từng dự án và nhập dự toán trên hệ thống TABMIS để đảm bảo điều kiện sẵn sàng đáp ứng nhu cầu giải ngân của các dự án.

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cần chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện dự án đã được giao kế hoạch vốn năm 2021; có khối lượng hoàn thành và kịp thời lập hồ sơ thanh toán để KBNN giải ngân.

Bên cạnh đó, KBNN kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, để các bộ ngành, địa phương có căn cứ chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Về số dư tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), tính đến ngày 31/3/2021, tổng số dư tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi là rất lớn, gần 7.600 tỷ đồng (trong đó, của các bộ, ngành trung ương quản lý là trên 823 tỷ đồng, của địa phương quản lý là trên 6.770 tỷ đồng). Vì vậy, KBNN kiến nghị, đối với các dự án đã hoàn thành, giãn, hoãn tiến độ hoặc chủ đầu tư đã giải thể, nhà thầu phá sản thì thực hiện các biện pháp nhằm thu hồi hết số vốn đã tạm ứng và thực hiện tất toán tài khoản tại KBNN theo quy định.

Đối với các dự án đang thực hiện đã có khối lượng hoàn thành, hoàn tất thủ tục thanh toán để phối hợp với KBNN thu hồi hết số vốn tạm ứng quá hạn theo quy định.

Theo ông Nguyễn Đức Chi, về quản lý chữ ký số, chứng thư số tại các đơn vị sử dụng ngân sách, KBNN kiến nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách tăng cường các biện pháp quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số, tài khoản chương trình dịch vụ công trực tuyến được cấp khi giao dịch với KBNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cần có các biện pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tài chính - ngân sách tại các đơn vị sử dụng ngân sách để góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính - ngân sách quốc gia./.

Minh Anh