kho bạc

6 tháng đầu năm nay, chi đầu tư giải ngân qua hệ thống KBNN ước đạt 116.080 tỷ đồng. Ảnh: ĐT

Trong 6 tháng đầu năm 2014, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát ước đạt 293.865 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN qua KBNN, đạt 41%, bao gồm số tạm ứng năm trước chuyển sang, không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng dự toán chi thường xuyên năm 2014 là 704.400 tỷ đồng bao gồm cả chi thực hiện cải cách tiền lương.

Đối với chi đầu tư giải ngân qua hệ thống KBNN ước đạt 116.080 tỷ đồng, bao gồm cả số tạm ứng. Trong đó giải ngân vốn đầu tư XDCB ước đạt 65.606/155.799,9 tỷ đồng, đạt 42%; giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ ước đạt 37.607/86.917,8 tỷ đồng, đạt 43% và vốn khác đạt 12.868 tỷ đồng, đạt 44.6%.

Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện 17.500 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; từ chối thực 25,5 tỷ đồng.

Song song đó, công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ cũng được KBNN chú trọng thực hiện nhằm chấn chỉnh các sai phạm trong việc triển khai, chấp hành chính sách pháp luật, việc thực hiện quy trình, quy chế, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị và cán bộ công chức trong ngành. .

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2014, KBNN đã tổ chức kiểm tra đột xuất công tác an toàn kho quỹ tại 10 Văn phòng KBNN tỉnh và 19 KBNN huyện trực thuộc. Tổ chức kiểm tra nghiệp vụ theo chương trình kiểm tra thường xuyên tại 9 đơn vị KBNN tỉnh và tổ chức kiểm tra công tác an toàn bảo mật thông tin tại Văn phòng KBNN./.

Trung Ninh