Kho bạc Nhà nước Quảng Nam kiểm soát các nguồn chi đảm bảo an toàn
Giao dịch tại Kho bạc Nhà nước. Ảnh minh họa: H.T

Bám sát các mục tiêu và phương châm hành động đã đề ra từ đầu năm, trong năm 2021 vừa qua, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam tiếp tục thực hiện triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đến hầu hết các đơn vị sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước (NSNN), trừ các đơn vị an ninh quốc phòng.

Đặc biệt, trong năm 2021, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam đã hoàn thành việc chuyển đổi hệ thống ISO 9001:2008 sang ISO 2008:2015; xây dựng và tổ chức đánh giá các chỉ số thành phần theo từng lĩnh vực;

Thực hiện nghiêm việc cung cấp thông tin về hoạt động thu, chi NSNN trên cổng thông tin chính quyền địa phương; tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đúng tình thần Nghị quyết 18-NQ/TW; Nghị quyết 19-NQ/TW của Bộ Chính trị; triển khai hiệu quả chương trình phòng ngừa và cảnh báo rủi ro, đánh giá cán bộ về quản lý, kiểm soát rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ kiểm soát, kế toán, thanh toán;

Duy trì hoạt động ổn định có hiệu quả với các ngân hàng thương mại đã thực hiện ủy nhiệm thu; tăng cường phối hợp theo hướng mở rộng các điểm mở tài khoản chuyên thu tại các hệ thống ngân hàng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước...

Theo đó, kết thúc năm 2021, phần lớn các chỉ tiêu đều được Kho bạc Nhà nước Quảng Nam hoàn thành tốt. Cụ thể, về tổng chi NSNN trên địa bàn, trong năm 2021, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam đã kiểm soát thanh toán 22.102 tỷ đồng, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi ngân sách trung ương 2.819 tỷ đồng, tăng 0,32% so với cùng kỳ năm trước; chi ngân sách địa phương 19.282 tỷ đồng, đạt 96% dự toán và giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước; giải ngân vốn đầu tư công 6.411 tỷ đồng, đạt 76,08% kế hoạch vốn (8.426 tỷ đồng), tăng 9% về tỷ lệ đạt so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam đã đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có đề ra các chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ quản lý thu, chi NSNN trên địa bàn.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam phấn đấu cùng địa phương hoàn thành đạt và vượt dự toán thu; phấn đấu giải ngân kế hoạch các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu cao hơn mức bình quân chung cả nước; thu hồi kịp thời, dứt điểm các khoản nợ tạm ứng NSNN, đặc biệt là nợ quá hạn tạm ứng vốn đầu tư công ...

Ông Trần Phước Tào - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, cho biết để hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, đào tạo phát triển nguồn nhân lực; quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn gắn với thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán; cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác…

Đặc biệt, Kho bạc Nhà nước Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn, hướng tới mục tiêu chung của ngành là trở thành kho bạc điện tử và hình thành kho bạc số, với 3 không: “Không khách hàng giao dịch, không tiền mặt, không giấy tờ”./.