Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, việc đưa ra Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 trong toàn hệ thống là nhằm tập trung nguồn lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm và các đề án, chính sách theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

Kho bạc Nhà nước tập trung nguồn lực với mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Công chức KBNN đang thực hiện kiểm soát các hồ sơ, thủ tục thanh toán vốn ngân sách. Ảnh: H.T

Đồng thời, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát huy tính chủ động, sáng tạo của công chức trong quá trình thực thi công vụ; tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các công việc.

Theo đó, Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của hệ thống KBNN đã đưa ra 9 nhiệm vụ trọng tâm đó là:

Tập trung nguồn lực để triển khai các đề án, chính sách, nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, nhất là các đề án, chính sách, nhiệm vụ để triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

Đối với công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, KBNN yêu cầu các đơn vị KBNN cần chú trọng công tác xây dựng lực lượng công chức thanh tra trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò, nhiệm vụ của mình, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong công tác thanh tra.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách nhà nước (NSNN); quản lý chặt chẽ thu, chi NSNN; tăng cường quản lý nợ công.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ.

Đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý.

Thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản nội ngành tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao.

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế và thông tin tuyên truyền.

Kho bạc Nhà nước tập trung nguồn lực với mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Công chức KBNN Lạng Sơn đang thực hiện đối soát các số liệu kiểm soát chi ngân sách. Ảnh: H.T

Đặc biệt, đối với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương NSNN, KBNN yêu cầu các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2024; tiếp tục mở rộng tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại; mở rộng phạm vi địa bàn bắt buộc chi trả cá nhân qua tài khoản tại ngân hàng; nghiên cứu xây dựng hệ thống mã định danh các khoản thu NSNN không do cơ quan Thuế, Hải quan quản lý.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan trong quản lý điều hành ngân sách, quản lý đầu tư công năm 2024 để tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường công tác quản lý vốn tạm ứng và đôn đốc việc thu hồi tạm ứng quá hạn.

Về nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý, KBNN yêu cầu các đơn vị KBNN nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu từng đơn vị; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ; tăng cường giám sát từ xa các hoạt động nghiệp vụ KBNN; thực hiện nghiêm các quy định của KBNN về quản lý công chức, kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong công tác kiểm soát chi, công tác kế toán và thanh toán trong toàn hệ thống; chấp hành nghiêm túc nội quy cơ quan, quy chế quản lý nội bộ.

Ngoài ra, đối với việc thực hiện huy động vốn qua phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP), KBNN đưa ra yêu cầu việc huy động phải phù hợp với nhu cầu vốn của ngân sách trung ương.

Theo đó, KBNN đề nghị các đơn vị có chức năng huy động vốn bám sát kế hoạch được giao, chủ động xây dựng lịch biểu, kế hoạch phát hành; theo dõi chặt chẽ tình hình thu, chi, kế hoạch trả nợ gốc của ngân sách trung ương và diễn biến tình hình thị trường để kịp thời tham mưu với Bộ Tài chính các giải pháp huy động vốn TPCP với khối lượng, kỳ hạn, lãi suất phát hành phù hợp, đáp ứng nhu cầu vốn của ngân sách trung ương và duy trì thị trường TPCP hoạt động ổn định với kỳ hạn phát hành bình quân đạt từ 9 - 11 năm theo mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội.

Chủ động xây dựng, trình Bộ Tài chính phương án điều hành ngân quỹ nhà nước năm 2024 và hàng quý. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, đảm bảo thanh toán chỉ trả đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của NSNN.

Triển khai hiệu quả các nghiệp vụ sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi theo phương án được Bộ Tài chính phê duyệt; thực hiện tốt quy trình quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý ngân quỹ. Quản lý hiệu quả việc mở và sử dụng tài khoản của KBNN tại các hệ thống ngân hàng theo quy định.

Nghiêm túc thực hiện kế hoạch

Để thực hiện thành công 9 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra của năm 2024, KBNN yêu cầu các đồng chí lãnh đạo KBNN căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Bộ Tài chính giao và nội dung của kế hoạch này, chủ động chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; chủ động kết hợp kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ tại các đơn vị KBNN khi đi công tác tại địa phương.

Đồng thời, KBNN yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN, giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cẩu về chất lượng và tiến độ. Tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trong kế hoạch thành chương trình công tác tháng, quý của đơn vị, trong đó, xác định rõ nội dung công việc, thời hạn hoàn thành đối với từng công việc được giao.

Đặc biệt, KBNN lưu ý, ngoài các nhiệm vụ tại kế hoạch này, trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những nhiệm vụ mới và những công việc cần phối hợp với các đơn vị có liên quan, thủ trưởng các đơn vị chủ động báo cáo lãnh đạo KBNN để đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc KBNN, giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố tổ chức phát động các phong trào thi đua trong đơn vị; động viên, khuyến khích công chức, viên chức trong đơn vị phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ công tác năm 2024 theo kế hoạch đã đề ra.

Định kỳ hàng tháng, hàng quý, thủ trưởng các đơn vị thuộc KBNN, giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố chủ động kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao trong kế hoạch này./.