Thu hồi và xử lý điều chỉnh nợ được 39 nghìn tỷ đồng

Đánh giá kết quả thu ngân sách và công tác quản lý nợ thuế tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng cho biết, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, cơ quan thuế các cấp đã tổ chức theo dõi, giám sát tình hình nợ thuế để đôn đốc nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước (NSNN). Trong năm 2022, toàn ngành Thuế đã ban hành 448.182.650 lượt thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp gửi đến người nộp thuế (NNT), đạt 100% số NNT phải thông báo, gửi thư điện tử trao đổi thông tin qua email về tình hình nợ thuế của doanh nghiệp.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, trong năm 2022, toàn ngành Thuế đã phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên website của cơ quan thuế, với 588.732 lượt NNT chây ỳ, nợ thuế không nộp tiền thuế đúng hạn với tổng số tiền thuế nợ đã công khai là 186.424 tỷ đồng.

Cùng đó, trong năm 2022, toàn ngành Thuế đã ban hành 160.504 quyết định cưỡng chế tài khoản, 18.991 quyết định cưỡng chế hóa đơn, 3.054 quyết định cưỡng chế thu hồi giấy phép và 152 quyết định cưỡng chế bằng các biện pháp khác.

Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, ước tính đến thời điểm ngày 31/12/2022, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện các biện pháp đôn đốc và đã thu hồi được 296.842 tỷ đồng tiền thuế mà NNT nộp sau khi đã hết thời hạn nộp thuế, chiếm 20,3% tổng số thu ngành Thuế quản lý năm 2022; thực hiện thu hồi và xử lý điều chỉnh nợ tại thời điểm ngày 31/12/2021 đạt 39.000 tỷ đồng.

Nguồn: Tổng cục Thuế. Đồ họa: Thế Dương
Nguồn: Tổng cục Thuế. Đồ họa: Thế Dương

Lãnh đạo Tổng cục Thuế đánh giá, kết quả thu nợ khá quan trọng, song tiền thuế nợ vẫn tăng so với thời điểm 31/12/2021. Số nợ thuế có xu hướng tăng lên qua các năm, đã tác động bất lợi đến việc thực hiện xử lý thu hồi nợ thuế. Ngoài ra, tiền phạt, tiền chậm nộp tăng so với thời điểm 31/12/2021 do phát sinh tiền chậm nộp tính 0,03%/ngày trên tổng số tiền nợ thuế.

Giao chỉ tiêu thu nợ đến từng đơn vị, từng cán bộ, công chức

Cùng với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ thuế, toàn ngành Thuế đã tập trung giải quyết hồ sơ khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với NNT không còn khả năng nộp NSNN để xử lý nợ đọng thuế không có khả năng thu hồi.

Trong năm 2022, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không còn khả năng nộp NSNN theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ước đạt 2.757 tỷ đồng. Trong đó, khoanh nợ tiền thuế là 1.030 tỷ đồng; xóa nợ tiền chậm nộp là 1.727 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, kết quả thực hiện xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ước đạt 35.229 tỷ đồng. Trong đó khoanh nợ tiền thuế là 28.217 tỷ đồng; xóa nợ tiền chậm nộp là 7.012 tỷ đồng.

Toàn ngành cũng đã tập trung chỉ đạo hướng dẫn, giải đáp các kiến nghị vướng mắc trong quá trình xử lý, đôn đốc thu tiền thuế nợ, cưỡng chế nợ thuế của các cục thuế và NNT để phấn đấu thực hiện được các chỉ tiêu thu tiền thuế nợ đã giao cho các cục thuế và giải quyết kịp thời, đúng thời gian quy định các hồ sơ gia hạn nộp thuế, xóa nợ, nộp dần tiền thuế, không tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Thông tư số 80/2021/TT-BTC, không để tình trạng nợ chờ xử lý kéo dài; xử lý kịp thời các vướng mắc trong thực hiện cưỡng chế nợ thuế.

Tiền nợ có khả năng thu chiếm 66% tổng số tiền nợ thuế

Tổng số tiền nợ thuế ngành Thuế quản lý ước tính đến thời điểm cuối năm 2022 là 122.918 tỷ đồng. Trong đó: Nợ tiền thuế có khả năng thu là 81.069 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 66% tổng số tiền thuế nợ. Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi (người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự...) là 22.454 tỷ đồng. Tiền thuế nợ đang xử lý là 8.018 tỷ đồng. Tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện, hết thời gian gia hạn là 11.377 tỷ đồng.

Đến thời điểm báo cáo, ngành Thuế đã xử lý xóa nợ theo quy định của Luật Quản lý thuế cho 41.224 NNT, với tổng số tiền là 1.966 tỷ đồng; xử lý không tính tiền chậm nộp thuế đối với 484 lượt NNT, với tổng số tiền là 294 tỷ đồng; xử lý nộp dần tiền thuế với tổng số là 85 tỷ đồng; xử lý gia hạn nộp thuế với tổng số là 26 tỷ đồng và miễn tiền chậm nộp đối với 1.463 trường hợp với tổng số tiền là 252 tỷ đồng.

Bước sang năm 2023, ngành Thuế tiếp tục rà soát, giao chỉ tiêu thu nợ thuế cho từng cục thuế. Các cục thuế thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ đến từng phòng, chi cục thuế, từng đội thuế, từng công chức thuế. Hàng tháng, hàng quý các đơn vị thuế kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu nợ đặt ra; thực hiện rà soát, phân loại các khoản nợ thuế, phân tích nguyên nhân của từng đối tượng nợ để có giải pháp đôn đốc thu nợ... Ngành Thuế tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa tiền phạm chậm nộp, tiền chậm nộp đối với NNT không còn khả năng nộp NSNN trên toàn quốc.